Konkurs poetycki na wiersze o małej ojczyźnie. Zgłoś swój wiersz

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Piszesz wiersze? A może znasz kogoś, kto pisze wiersze? Do końca kwietnia można zgłaszać swoje utwory na IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „O niebylecki miecz”. Wiersze powinny nawiązywać do motywu małej ojczyzny i zostać napisane specjalnie na konkurs. Do wygrania są nagrody pieniężne (w kategorii dorośli) i rzeczowe (w kategorii młodzież). Zachęcam Was do udziału w konkursie, bo jego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, w którym działam.

Nasze stowarzyszenie organizuje konkurs od trzech lat. W obecnej, czwartej edycji, organizatorzy postanowili zmienić nieco regulamin. W poprzednich edycjach przyjmowane były utwory związane z ziemią niebylecką, ale żeby dać możliwość zaprezentowania swojej twórczości większemu gronu autorów, tematyka została rozszerzona. W poprzednich latach można było też napisać opowiadania, w tej edycji – tylko wiersze. Jeśli jesteście zainteresowani konkursem, koniecznie przeczytajcie poniższy regulamin, a potem – grzejcie pióra!

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O niebylecki miecz”

Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej
Partnerzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu, Gmina Niebylec i Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu
Tematyka: wiersze nawiązujące do motywu małej ojczyzny
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2017 r.
Adresaci konkursu: I kategoria – gimnazjaliści i młodzież do 18 lat; II kategoria – osoby powyżej 18 lat
Rozstrzygnięcie konkursu: w II kwartale 2017 roku
Nagrody: I kategoria – nagrody rzeczowe; II kategoria – nagrody pieniężne lub rzeczowe
Informacje o konkursie: www.towarzystwo.niebylec.com.pl
Tel. Zarządu TMZN – 696-813-298

Regulamin konkursu literackiego

Idea konkursu
Celem konkursu jest promowanie twórczości oryginalnej, cechującej się wysokimi walorami artystycznymi, której autorzy sprawnie operują piękną polszczyzną.
• Pierwszym warunkiem zakwalifikowania zgłoszonej pracy do konkursu jest tematyka: zgłoszone wiersze powinny nawiązywać do motywu małej ojczyzny. Autor może przesłać zestaw 1-3 wierszy.
• Drugi warunek to spełnienie wymogów formalnych postawionych przez organizatora.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej we współpracy z Gminą Niebylec, Gminną Biblioteką Publiczną w Niebylcu i Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Organizator nadzoruje przebieg Konkursu pod względem administracyjnym, prawnym i artystycznym.

Adresaci
Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Organizator wskazuje dwie kategorie, w jakich startować mogą uczestnicy. I kategoria to gimnazjaliści i młodzież do 18 lat; II kategoria – osoby powyżej 18 lat.

Nagrody

Autorzy zwycięskich prac zostaną uhonorowani:
• pamiątkowymi dyplomami
oraz nagrodzeni nagrodami:
• rzeczowymi (w kategorii I)
• pieniężnymi w kategorii II: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nagród rzeczowych dla II i III miejsca.
• ponadto zwycięskie prace zostaną opublikowane w II numerze Rocznika Niebyleckiego .
• organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz przyznania dodatkowych wyróżnień. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone autorom w II kwartale 2017 roku. Organizator zastrzega, że autorzy muszą odebrać nagrody osobiście. Organizator nie będzie wysyłał nagród pocztą.

Jak zgłosić swoje utwory do konkursu

  • Zgłaszane do Konkursu utwory muszą mieć charakter autorski i nie mogą być wcześniej publikowane w książkach, czasopismach, prasie czy Internecie. Autor utworu, zgłaszając go do Konkursu, oświadcza, że tekst jest jego dziełem autorskim i że bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez publikację utworu praw osób trzecich.
  • autor powinien nadesłać zestaw 1-3 wierszy, nawiązujących tematycznie do motywu małej ojczyzny (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5).
  • Utwory należy przesłać do końca kwietnia 2017 r. drogą pocztową w 4 egzemplarzach na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Niebylec 26, 38-114 Niebylec z dopiskiem „Konkurs poetycki”. Do koperty z wydrukowanymi tekstami należy dołączyć mniejszą kopertę – opatrzoną godłem autorskim (pseudonimem) i symbolem kategorii (I lub II) (wzór: np. poetka, kat. II, albo: hanna123, kat. I)- w której należy umieścić swoje dane personalne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
  • Jednocześnie zgłoszony przez siebie utwór lub utwory (poezja) należy przesłać drogą elektroniczną w formacie doc, docx lub PDF na adres: kontakt@towarzystwo.niebylec.com.pl bez ujawniania swoich danych osobowych
  • Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę.
  • Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.
  • Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo.

Informacje dodatkowe
1. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz utworów prozatorskich bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.
2. Przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.
3. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży, noclegów osobom zakwalifikowanym do finału ani pozostałym uczestnikom konkursu.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Jeśli chcecie dopytać o regulamin lub macie jakieś wątpliwości, piszcie śmiało. Chętnie wyjaśnię:-)

Katarzyna Grzebyk

Witaj! Mam na imię Katarzyna. Jestem logopedą, współautorką książki "Sekrety Rzeszowa" i dziennikarką. Aktywnie działam w Towarzystwie Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Chcesz poznać mnie lepiej? Zapraszam na stronę "O mnie".

You may also like...